[x] ปิดหน้าต่างนี้
ออกแบบโดย : ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ รพร.ปัว
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว : Pua Hospital
  


Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

  
<< เมษายน 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

10 กิจกรรมใน 1 เดือนข้างหน้า
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประกาศเผยแพร่ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปี 2561

ผู้เขียน : webmaster
เข้าชม : 643
พุธ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

                   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รวมถึง คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้มีคำสั่งให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการของหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ  เฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  ตามนโยบายคณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล รวมถึงมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 3ป 1ค (ปลูกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย)
                      ในการนี้  ฝ่ายบริหารทั่วไป จึงขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจำปี 2561 และขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
[ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ ]


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า 11 เม.ย. 2561
      ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 9 เม.ย. 2561
      ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 4 เม.ย. 2561
      ประกาศเผยแพร่ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 (แบบ สขร.1) 5 ก.พ. 2561
      ประกาศเผยแพร่ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่งอร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 30 มี.ค. 2561


  
เลขที่ 70 หมู่ 6 บ้านสวนดอก ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
โทร. 054-791104, 054-756407 โทรสาร. 054-791225 E-mail : puahospital@hotmail.com
ออกแบบเว็บไซต์โดย : ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช.ปัว