รายการตามหมวดEXPORT HOSXP 2566

1.ค่าห้องและค่าอาหาร
2.ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
3.ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด
5.ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
6.ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
7.ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
8.ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
9.ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ
10.ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์
11.ค่าทำหัตถการ และวิสัญญี
12.ค่าบริการทางพยาบาล
13.ค่าบริการทางทันตกรรม
14.ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู
15.ค่าบริการฝังเข็ม และค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น
16.ค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง
-drugitems
-nondrugitems
-คอลัมน์ที่ต้องรีวิว

.

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว Copyright © 2019. All rights reserved.