วิจัยและเทคโนโลยีด้านการแพทย์

6 กันยายน 2565 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บนเวปไซต์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
6 กันยายน 2565 การพัฒนาแนวทางส่งเสริมการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
16 สิงหาคม 2565 การศึกษาผลของวิธีการเตรียมวัคซีนต่อระดับความเจ็บปวดของผู้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน
23 มิถุนายน 2565 Telephone and Tele-counseling Enhance Trust in Palliative Care
3 มิถุนายน 2565 ถุงโคลอสโตมี พี.เอส.โมเดล
3 มิถุนายน 2565 ความผูกพันต่อองค์กรพยาบาลของบุคลากรพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน พ.ศ.2561
1 มิถุนายน 2565 ทดสอบ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว Copyright © 2019. All rights reserved.