MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อ 1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
2.หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
3. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
4. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ
ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
ไตรมาสที่ 1
1. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุฯ
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ
ไตรมาสที่ 2
1. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุฯ
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ
ไตรมาสที่ 3
1. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ
2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุฯ
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ

ไตรมาสที่ 4

1. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ

2.รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุฯ

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อาสาธารณะ
ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
1. หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ
2. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว Copyright © 2019. All rights reserved.