EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB2 ข้อ1(1.1) ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
EB2 ข้อ1(1.2) นโยบายของผู้บริหาร
EB2 ข้อ1(1.3) โครงสร้างหน่วยงาน
EB2 ข้อ1(1.4) หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
EB2 ข้อ1(1.5) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรืองานปฏิบัติงานของหน่วยงาน
EB2 ข้อ1(1.6) ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB2 ข้อ1(1.7) ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน
EB2 ข้อ1(1.8) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
EB2 ข้อ1(1.11) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
EB2 ข้อ1(1.12) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
EB2 ข้อ1(1.13) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ

EB2 ข้อ1(1.15) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
EB2 ข้อ2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
EB2 ข้อ3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
EB2 ข้อ4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
EB2 ข้อ5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานฯ
EB2 ข้อ6 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตฯ
EB2 ข้อ7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
EB2 ข้อ8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
EB2 ข้อ9(9.1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
EB2 ข้อ9(9.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี (2564)
EB2 ข้อ9(9.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
EB2 ข้อ9(9.4) ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานฯ
EB2 ข้อ9(9.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) ต.ค. 63
EB2 ข้อ9(9.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1) พ.ย. 63
EB2 ข้อ9(9.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน พ.ศ. 2564(แบบ สขร.1) ธ.ค. 63
EB2 ข้อ10 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
EB2 ข้อ12 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว Copyright © 2019. All rights reserved.